1. നിരുപമ

    1. വി.
    2. ഉപമയില്ലാത്ത
    3. അതുല്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക