1. നിരുപേക്ഷ1

  1. വി.
  2. ചതിയില്ലാത്ത
  3. ഉപേക്ഷയില്ലാത്ത
 2. നിരുപേക്ഷ2

  1. നാ.
  2. ഉപേക്ഷയില്ലായ്മ
  3. ചതിയില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക