1. നിരൂപിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വിചാരിക്കുക, പര്യാലോചിക്കുക
    3. വിമർശിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക