1. നിരോധനത്തടങ്കൽ

    1. നാ.
    2. വ്യക്തിയുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്യ്രത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയും ചില പരിധികൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടു നീതിപീഠമോ സർക്കാരോ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക