1. നിര്യണ

  1. വി.
  2. കടമില്ലാത്ത
 2. നരിയാണി

  1. നാ.
  2. ഞെരിയാണി, കാലിൻറെ കണ്ണ
 3. നാരായണി

  1. നാ.
  2. ഒരു രാഗം
  3. ശതാവരി
  4. ലക്ഷ്മീദേവി
  5. ദുർഗാദേവി
  6. പീതചന്ദനം
  7. ഗംഗാദേവി
 4. നിര്യണി

  1. നാ.
  2. കടമില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക