1. നിര്യാസം

  1. നാ.
  2. കുഴമ്പ്
  3. മരത്തിൻറെയും മറ്റും കറ, പശ
 2. നിരായാസം

  1. അവ്യ.
  2. എളുപ്പത്തിൽ
  3. വലിയ പ്രയത്നം കൂടാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക