1. നിരർഥ(ക)ം

    1. നാ.
    2. അർത്ഥമില്ലാത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക