1. നിറകതിർ

    1. നാ.
    2. കൊയ്ത്തുകഴിഞ്ഞ് നിറ എന്ന ചടങ്ങിൽ വീട്ടിൻറെ മുൻവശത്തോ അമ്പലത്തിലോ കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന നെൽക്കതിർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക