1. നിറച്ചളക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അളവുപാത്രം നേരെവച്ച് അതിൽ ധാന്യം കൂമ്പാരം കൂട്ടി അളക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക