1. നിറനാഴി

    1. നാ.
    2. നെല്ലോ അരിയോ കൂമ്പാരമായി നിറച്ച നാഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക