1. നിറപടി

    1. നാ.
    2. ശ്രഷ്ഠത, മികവ്
    3. പൂർണത, തികവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക