1. നിറപ്പൊലിമ

    1. നാ.
    2. വർണഭംഗികൊണ്ടുള്ള ആകർഷകത്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക