1. നിറയെ

    1. അവ്യ.
    2. നിറയത്തക്കവണ്ണം
  2. നിറയ

    1. അവ്യ.
    2. നിറയെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക