1. നിറവുക1

  1. ക്രി.
  2. ശോഭിക്കുക
 2. നിറവുക2

  1. ക്രി.
  2. നിറവുണ്ടാകുക
 3. നിറുവുക

  1. ക്രി.
  2. വഴിമധ്യത്തിൽ നിൽക്കുക
  3. നേർവഴി നടക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക