1. നിറവേറുക

    1. ക്രി.
    2. സാധിക്കുക, പൂർത്തിയാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക