1. നിറുത്തുക

  1. ക്രി.
  2. ചലിക്കാതാക്കുക
  3. നാട്ടുക
  4. അവസാനിപ്പിക്കുക
  5. തത്കാലത്തേക്കു മുടക്കുക
  6. ഒഴുകാതാക്കുക
  7. മനസ്സ് എന്തിലെങ്കിലും ഉറപ്പിക്കുക
  8. ത്രാസ്സിൽവച്ചു തൂക്കുക
 2. നർത്തകി

  1. നാ.
  2. പവിഴക്കൊടി
  3. നൃത്തംചെയ്യുന്നവൾ
 3. നിറതോക്ക്

  1. നാ.
  2. ഉണ്ടയും മരുന്നും നിറച്ച തോക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക