1. നിലന്തല്ലി

    1. നാ.
    2. തറയടിച്ചുറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപകരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക