1. നിലപാട്

    1. നാ.
    2. നിൽപ്പ്
    3. നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം
    4. നിൽക്കാൻവേണ്ടി ഉയരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന വേദി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക