1. നിലപേറ്

    1. നാ.
    2. മോക്ഷം
    3. മാനം
    4. ഉറപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക