1. നിലമട്ടം

    1. നാ.
    2. തലയോടു സമമായ ഉയരം, നിൽക്കുന്ന ആളിൻറെ ഉയരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക