1. നിലമരം

    1. നാ.
    2. ചാമരം
    3. നിൽക്കുന്ന മരം
    4. മരത്തൂൺ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക