1. നിലയം

    1. നാ.
    2. അസ്തമയം
    3. വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലം
    4. വാസസ്ഥാനം
    5. ലയനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക