1. നിലയങ്കി

    1. നാ.
    2. കാൽപ്പാദംവരെ എത്തുന്ന കുപ്പായം
    3. വിഗ്രഹത്തെ പൂർണമായി മറയ്ക്കുന്ന കവചം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക