1. നിലവറ

    1. നാ.
    2. തറയ്ക്കു താഴെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുറി, നിലയറ
  2. നാൽവർ

    1. നാ.
    2. നാലുപേർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക