1. നിലവാട്ടുതറ

    1. നാ.
    2. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ബിംബം ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിച്ചുനിറുത്തുന്ന സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക