1. നിലവാരം

    1. നാ.
    2. ഉറപ്പ്
    3. നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതി
    4. അന്നന്നു നിലവിലുള്ള വിലയുടെ തോത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക