1. നിലവ്1

  1. നാ.
  2. നിൽപ്പ്
  3. നടപ്പുള്ളത്
  4. മിച്ചം നിൽക്കുന്നത്
 2. നിലവ്2

  1. നാ.
  2. നിലാവ്
 3. നിലാ(വ്)

  1. നാ.
  2. ചന്ദ്രിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക