1. നിലാം

  1. നാ.
  2. ലേലം
 2. നീലം

  1. നാ.
  2. ഇന്ദ്രനീലക്കല്ല്
  3. കാരുപ്പ്
  4. സൗവീരാഞ്ജനം
  5. പേരാൽ
  6. കാട്ടുകാക്ക
  7. തുത്ഥാഞ്ജനം
  8. ഒരു നിറം
  9. നീല അമരി എന്ന ചെടിയുടെ ഇലയിൽനിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചായം
  10. കറുപ്പു നിറം
  11. താലീസപത്രം
  12. മരതകക്കല്ല്
  13. കരിമരം
  14. നീലാദ്രി
  15. ശരീരത്തിലുള്ള കറുത്ത മറുക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക