1. നിലാമണ്ഡപം

    1. നാ.
    2. നിലാവുപതിക്കത്തക്കവണ്ണം വീട്ടിനുള്ളിലോ മാളികമുകളിലോ ഉദ്യാനത്തിലോ പണിയുന്ന മണ്ഡപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക