1. നിലാമുറ്റം

    1. നാ.
    2. നിലാവുപതിക്കത്തക്കവണ്ണം നിർമിച്ചിട്ടുള്ള തുറന്ന മുറ്റം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക