1. നില്ലാ

    1. ക്രി.
    2. നിൽക്കുകയില്ല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക