1. നിഴറ്റുക

    1. ക്രി.
    2. നിഴലിപ്പിക്കുക
    3. കൊഞ്ചിപ്പറയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക