1. നിഴലിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പ്രതിബിംബിക്കുക
    3. മങ്ങിക്കാണുക
    4. തണൽകൊടുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക