1. നിഴലിടുക

    1. ക്രി.
    2. നിഴലിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക