1. നിവസനം

  1. നാ.
  2. ഭവനം, പാർപ്പിടം
 2. നിവാസനം

  1. നാ.
  2. പാർപ്പിടം
  3. പാർക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക