1. നിവാകം

    1. നാ.
    2. നീവാകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക