1. നിവാപനം

    1. നാ.
    2. വിതയ്ക്കൽ
    3. പിതൃതർപ്പണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക