1. നിവിത്ത്

    1. നാ.
    2. ഉപദേശം
    3. ചെറിയ വൈദികമന്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക