1. നിവിദ്ധ

    1. വി.
    2. മുറിക്കപ്പെട്ട
    3. താഴത്തേക്ക് എറിയപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക