1. നിവൃതം

    1. നാ.
    2. മൂടുപടം
    3. മറയ്ക്കപ്പെട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക