1. നിവൃത്ത

  1. വി.
  2. വിരക്തമായ
  3. പിൻമടങ്ങിയ, നിന്തിരിക്കപ്പെട്ട
 2. നിവൃത

  1. വി.
  2. മൂടിയ, ചുറ്റപ്പെട്ട
 3. നീവൃത്ത്

  1. നാ.
  2. ജനപദം, ദേശം, രാജ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക