1. നിവൃത്തവൃത്തി

    1. വി.
    2. പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക