1. നിവൃത്തഹൃദയ

    1. വി.
    2. ഉദാസീനമായ
    3. അനുകമ്പയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക