1. നിവേദകൻ

  1. നാ.
  2. അറിയിക്കുന്നവൻ
  3. സമർപ്പിക്കുന്നവൻ
 2. നിവേദകൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക