1. നിവേദനം

    1. നാ.
    2. അറിയിക്കൽ
    3. നിവേദ്യം
    4. അധികാരികളുടെയോ ദേവന്മാരുടെയോ മുന്നിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്ന പരാതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക