1. നിവേശം

  1. നാ.
  2. വാതിൽ
  3. വീട്
  4. വിശ്രമസ്ഥാനം
  5. പ്രവേശിക്കൽ
  6. കുടിപാർപ്പ്
  7. വിവാഹം, വിവാഹം കഴിക്കൽ
  8. പാളയമടിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക