1. നിവേശകം

  1. നാ.
  2. നിവേശം
 2. നൈവേശികം

  1. നാ.
  2. ആഭരണങ്ങൾകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച കന്യകയെ ദാനം ചെയ്യൽ
  3. ബ്രാഹ്മണഗൃഹസ്ഥനു ചെയ്യുന്ന ദാനം
  4. വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക