1. നിവേശിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പ്രവേശിക്കുക
    3. താവളമടിക്കുക
    4. കുടിവയ്ക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക