1. നിവ്യൻ, നിബിയൻ

    1. നാ.
    2. ദീർഘദർശി, പ്രവാചകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക