1. നിവർത്തിത

    1. വി.
    2. നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക